Ocenianie kształtujące

Od ośmiu lat realizujemy w naszej szkole ocenianie kształtujące. Jest to dodatkowa forma oceniania . Określamy ją  jako słowny komentarz w odniesieniu do postępów ucznia w nauce, czyli obok oceny sumującej tak zwanej cyfrowej wprowadzamy inne elementy oceniania. Mają one zwiększyć odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się.

W pierwszej fazie realizacji została objęta tym programem tylko jedna klasa IVb. Elementy oceniania kształtującego wprowadzaliśmy stopniowo zaczynając od określenia celu językiem ucznia, wprowadzenia kryteriów oceniania (Nacobezu) i pytań kluczowych. Następnym krokiem było wprowadzenie informacji zwrotnej dla ucznia, która nie ma być formą krytyki ale docenieniem osiągnięć ucznia, konstruktywnym wskazaniem błędów i dróg dalszego rozwoju. Opracowywana jest ściśle według wskazówek zawartych w książce Danuty Sterny „Ocenianie kształtujące”. Informacja zwrotna od nauczyciela odnosi się do zadań domowych, sprawdzianów czy odpowiedzi ustnych. Wymaga od nauczyciela dużo zaangażowania, ale obliguje i zachęca ucznia do dalszej pracy. Pozostałe elementy OK to pytania kluczowe, informacja zwrotna od ucznia, samoocena ucznia, ocena koleżeńska.

OK umożliwia stosowanie różnorodnych technik samooceny. Ułatwiają to metodniki, które pomagają uczniowi przekazać informację zwrotną dla nauczyciela. Ważnym elementem jest także wydłużanie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia i losowanie uczniów do odpowiedzi. Powinno to powodować większą aktywność ucznia i dać szansę na czynny udział w lekcji każdemu uczniowi.

Obecnie ocenianie kształtujące realizujemy we wszystkich klasach od IV-VI, a niektóre elementy również w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Poszczególne fazy oceniania kształtującego wprowadzamy stopniowo, dopiero w klasie szóstej stosujemy w wszystkie elementy ok.

Dwa razy w roku ( listopad i styczeń) przekazujemy rodzicom informację zwrotną w odniesieniu do wszystkich przedmiotów i zachowania ucznia, zwracając uwagę na postępy.

Do stosowania OK. zachęciły nas pozytywne opinie uczniów i rodziców po pierwszej próbie w odniesieniu do jednej klasy. W licznych ankietach przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012  otrzymaliśmy informację zwrotną od uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy dostrzegają wiele walorów tego oceniania, aczkolwiek i niedoskonałości zwłaszcza w sprawności jego stosowania, ale przecież jesteśmy Szkołą Uczącą się.